Термінологічний словник. Юридична практика -складне поняття, що розглядається і як види юридичної діяльності

Юридична практика -складне поняття, що розглядається і як види юридичної діяльності (судова, слідча, прокурорська тощо) і як теоретико-правовий досвід, юридичне надбання.

Акт застосування правових норм – це формально обов`язкове волевиявлення компетентних органів держави, посадових осіб, яке підтверджує, встановлює, змінює або припиняє юридичні права та обов`язки персоніфікованих суб`єктів у конкретній життєвій ситуації; за формою вони поділяються на постанови, укази, розпорядження, рішення, накази, ухвали, протести, вироки, висновки тощо; правозастосувальні акти різноманітні за суб`єктами, але усім їм властива така структура – вступна, описова, мотивувальна та резолютивна частини.

Офіційне тлумачення – роз`яснення норм права, що надається уповноваженими на це суб`єктами Термінологічний словник. Юридична практика -складне поняття, що розглядається і як види юридичної діяльності та існує у двох формах – нормативне і казуальне; нормативне – не веде до створення нових правових норм, проте роз`яснює зміст чинних норм та існує, в свою чергу у формі аутентичного та легального; казуальне тлумачення не має загальнообов`язкового характера та містить роз`яснення норми до конкретного випадку – казусу (судове та адміністративне).

Неофіційне тлумачення не є юридично значимим і поділяється на побутове, професійне та доктринальне.

Навчальні завдання

Теми рефератів

1. Особливості правозастосовчої діяльності та причини його виникнення.

2. Правозастосовча діяльність як організаційно-владна діяльність органів держави.

3. Встановлення об`єктивної істини по справі як стадія правозастосовчого процесу.

4. Надання фактичним обставинам юридичної кваліфікації як стадія Термінологічний словник. Юридична практика -складне поняття, що розглядається і як види юридичної діяльності правозастосовчого процесу.

5. Тлумачення норм права та його значення в правозастосовчій діяльності.

6. Індивідуально-правові (правозастосовчі) акти.

Питання для дискусій

1. Індивідуально-правові акти та їх види за суб`єктами.

2. Види актів тлумачення права та їх особливості.

3. Проаналізуйте юридичне значення роз`яснень Пленуму Верховного Суду України.

Таблиця № 1.СТАДІЇ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№/№ НАЗВА СТАДІЇ ЗМІСТ СТАДІЇ
1. Встановлення об`єктивної істини по справі Встановлюються ті обставини, на наявність або відсутність яких розрахована норма права
2. Юридична кваліфікація -пошук норми права, яку належить застосувати до юридично значимих, об`єктивно встановлених фактів
3. Тлумачення змісту норми права - діяльність щодо з`ясування та роз`яснення змісту норми права
4. Прийняття рішення по справі - це індивідуально-правовий Термінологічний словник. Юридична практика -складне поняття, що розглядається і як види юридичної діяльності акт, що пов`язує норми права з конкретним випадком, встановлює права та обов`язки визначених суб`єктів права.
5. Виконання рішення по справі Діяльність компентних органів щодо виконання правозастосовчого акту.

Таблиця № 2. СТРУКТУРА ПРАВОЗАСТОСОВЧОГО АКТУ

№\№ СКЛАДОВІ СТРУКТУРИ
1. Вступна частина (назва документа та найменування суб`акта (органу), що його прийняв, предмет справи, термін прийняття та ін.)
2. Констатуюча (описова) частина (виклад суі справи).
3. Мотивувальна частина (аналіз доказів, їх оцінка, юридична класифікація та її обґрунтування).
4. Резолютивна частина (висновки правозастосувального суб`акта (органу) щодо справи, яка вирішується).Завдання для перевірки знань

Питання для самоконтролю

1. В чому полягає відмінність офіційного тлумачення норм права від неофіційного.

2. Визначте відмінні риси Термінологічний словник. Юридична практика -складне поняття, що розглядається і як види юридичної діяльності між нормативно-правовим та індивідуально-правовим актами.

3. На якому етапі правозастосовчого процесу здійснюється дослідження юридичних доказів (предметів, документів, показань свідків тощо) ? Обґрунтуйте свою відповідь і дайте загальну характеристику кожній стадії процесу застосування норм права.

Література:

1. Алексеев С.С. Государство и право: Навчальний курс. – М. 1993.

2. Алексеев С.С. Общая теория права. – М. ,1981.

3. Алексеев С.С. Теория права. – М., 1993.

4. Бро Ю.Н. Проблемы применения советского права – Иркутск, 1988.

5. Гусарев С Д., Колодій А.М. Основи держави і права. – К. 1995.

6. Копейчиков В.В.Загальна теорія держави та права. – К., 1997.

7. Котюк В.О. Теорія права. – К., 1995.

8. Мурашин О. Правозастосовні акти прямого Термінологічний словник. Юридична практика -складне поняття, що розглядається і як види юридичної діяльності народовладдя (теоретичний аспект) // Право України – 1999. – № 8.

9. Недбайло П.О. Основи теорії держави і права. – К. ,І959.

10. Онішкевич Л. Вступ до науки про державу і право. – Мюнхен. 1987.

11. Правова система України: теорія і практика. – К., 1993.

12. Рабінович П.М., Шмельова Г.Г. , Луць Л.А. Загальна теорія права і держави. – К., 1993.

13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х., 2001.

14. Сурилов А. А. Теория государства и права. – К.-Одесса, 1989.

15. Теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. –М., 1996.

16. Теория права: Новые идеи. – М., 1991.


documentanlrynx.html
documentanlsfyf.html
documentanlsnin.html
documentanlsusv.html
documentanltcdd.html
Документ Термінологічний словник. Юридична практика -складне поняття, що розглядається і як види юридичної діяльності