Leviticus 99 страница

4 Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne.

5 On miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.

6 Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.

7 On gromadzi wody morskie jak w worze: oceany umieszcza w zbiornikach.

8 Niech cała ziemia boi się Pana i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata!

9 Bo On przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a zaczęło istnieć.

10 Pan udaremnia zamiary narodów; wniwecz obraca zamysły ludów.

11 Zamiar Pana trwa na Leviticus 99 страница wieki; zamysły Jego serca - poprzez pokolenia.

12 Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan - naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

13 Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich.

14 Spogląda z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi:

15 On, który ukształtował każdemu z nich serce, On, który zważa na wszystkie ich czyny.

16 Nie uratuje króla liczne wojsko ani wojownika nie ocali wielka siła.

17 W koniu zwodniczy ratunek i mimo wielkiej swej siły nie umknie.

18 Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boj Leviticus 99 страницаą, nad tymi, co ufają Jego łasce,

19 aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.

20 Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą.

21 W Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu.

22 Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie!

BTP Psalm 34:1 Dawidowy. Gdy wobec Abimeleka udawał szaleńca i odszedł wygnany przez niego.

2 Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała.

3 Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech Leviticus 99 страница się weselą!

4 Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy!

5 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi.

6 Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu.

7 Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków.

8 Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.

9 Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.

10 Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.

11 Mo Leviticus 99 страницаżni zubożeli i zaznali głodu; a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.

12 Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie; nauczę was bojaźni Pańskiej.

13 Jakim ma być człowiek, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia?

14 Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych!

15 Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim!

16 Oczy Pana zwrócone są ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich wołanie.

17 Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich Leviticus 99 страница przeciwności.

18 Oblicze Pana zwraca się przeciw źle czyniącym, by pamięć o nich wygładzić z ziemi.

19 Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu.

20 Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go wybawia.

21 Strzeże On wszystkich jego kości: ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu.

22 Zło sprowadza śmierć na przewrotnego, wrogów sprawiedliwego spotka kara.

23 Pan uwalnia dusze sług swoich, nie dozna kary, kto się doń ucieka.

BTP Psalm 35:1 Dawidowy. Wystąp, Panie, przeciw tym, co walczą ze mną, uderz na moich napastników!

2 Pochwyć tarczę i Leviticus 99 страница puklerz i powstań mi na pomoc.

3 Rzuć włócznią i toporem na moich prześladowców; powiedz mej duszy: «Jam twoim zbawieniem».

4 Niech się zmieszają i niech się zawstydzą ci, co na życie me czyhają; niech się cofną zawstydzeni ci, którzy zamierzają mi szkodzić.

5 Niech będą jak plewy na wietrze, gdy będzie ich gnał anioł Pański.

6 Niech droga ich będzie ciemna i śliska, gdy anioł Pański będzie ich ścigał.

7 Bez przyczyny bowiem zastawili na mnie sieć swoją, bez przyczyny dół kopią dla mnie.

8 Niech przyjdzie na nich zagłada niespodziana, a sidło, które Leviticus 99 страница zastawili, niech ich pochwyci; niechaj sami wpadną w dół, który wykopali.9 A moja dusza będzie radować się w Panu, będzie się weselić z Jego ratunku.

10 Wszystkie moje kości powiedzą: «Któż, o Panie, podobny do Ciebie, który wyrywasz biedaka z mocy silniejszego, z mocy grabieżcy - biedaka i nędzarza».

11 Powstają fałszywi świadkowie, pytają o to, czego nie wiem.

12 Płacili mi złem za dobro, czyhali na moje życie.

13 A ja, gdy chorowali, wór przywdziewałem, umartwiałem się postem i moja modlitwa wracała do mojego łona,

14 jak po stracie Leviticus 99 страница przyjaciela czy brata. Chodziłem jak w żałobie po matce sczerniały i pochylony.

15 Lecz kiedy się chwieję, z radością się zbiegają, przeciwko mnie się schodzą obcy, których nie znałem, szarpią mnie bez przerwy,

16 napastują i szydzą ze mnie, zgrzytając przeciw mnie zębami.

17 Jak długo, Panie, będziesz na to patrzeć? Wyrwij moje życie tym, co ryczą, lwom - moje jedyne dobro!

18 Będę składał Ci dzięki w wielkim zgromadzeniu, będę Cię chwalił wśród licznego ludu.

19 Niech wrogowie zakłamani nie cieszą się ze mnie; nienawidzący mnie bez powodu mrugaj Leviticus 99 страницаą oczami.

20 Bo nie mówią o tym, co służy pokojowi, a dla spokojnych w kraju obmyślają zdradliwe plany.

21 I otwierają przeciw mnie swe usta, wołają: «Ha, ha, ha, widzieliśmy na własne oczy!»

22 Widziałeś, Panie, zatem nie milcz, o Panie, nie bądź ode mnie daleko!

23 Przebudź się, wystąp w obronie mego prawa, w mojej sprawie, mój Boże i Panie!

24 Osądź mnie, Panie, Boże mój, w Twej sprawiedliwości; niech się nie cieszą oni nade mną.

25 Niech nie pomyślą w swym sercu: «Ha, tegośmy chcieli!» Niechaj nie powiedzą: «Otośmy go Leviticus 99 страница pożarli».

26 Niech się zmieszają i wszyscy razem zawstydzą, co się cieszą z moich nieszczęść; niech się okryją wstydem i wzgardą, którzy przeciwko mnie się podnoszą.

27 A sprzyjający mej sprawie niech się radują i cieszą, i mówią zawsze: «Wielki jest Pan, który chce pomyślności swojego sługi».

28 A język mój będzie głosił Twoją sprawiedliwość i nieustannie Twą chwałę.

BTP Psalm 36:1 Kierownikowi chóru. Dawida, sługi Pańskiego.

2 Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca; bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma.

3 Bo jego własne Leviticus 99 страница oczy zbyt mu schlebiają, by znaleźć swą winę i ją znienawidzić.

4 Słowa jego ust to nieprawość i podstęp, zaniechał mądrości i czynienia dobrze.

5 Na swoim łożu zamyśla nieprawość, wkracza na niedobrą drogę, nie stroni od złego.

6 Łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba, a Twoja wierność samych obłoków.

7 Twoja sprawiedliwość - jak najwyższe góry; Twoje wyroki - jak Wielka Otchłań: niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom.

8 Jak cenna jest Twoja łaska, synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, chronią się w cieniu Twych skrzydeł:

9 sycą się tłuszczem Twojego domu, poisz ich potokiem Twoich Leviticus 99 страница rozkoszy.

10 Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość.

11 Zachowaj łaskę Twą dla tych, co Ciebie znają, i sprawiedliwość Twą dla prawych sercem!

12 Niech mnie nie dogoni stopa pyszałka i ręka grzesznika niech mnie nie płoszy!

13 Oto czyniący nieprawość runęli: zostali powaleni i nie mogą powstać.

BTP Psalm 37:1 Dawidowy. Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców ani nie zazdrość niesprawiedliwym,

2 bo znikną tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń.

3 Miej ufność w Panu i postępuj dobrze Leviticus 99 страница, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność.

4 Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca.

5 Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał

6 i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe.

7 Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj! Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze, na człowieka, co obmyśla zasadzki.

8 Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość; nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu.

9 Złoczyńcy bowiem wyginą, a ufający Panu posiądą ziemię.

10 Jeszcze Leviticus 99 страница chwila, a nie będzie przestępcy: spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie.

11 Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem.

12 Przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny i zgrzyta na niego zębami.

13 Pan śmieje się z niego, bo widzi, że jego dzień nadchodzi.

14 Występni dobywają miecza, łuk swój napinają, by powalić biedaka i nieszczęśliwego, by zabić tych, których droga jest prosta.

15 Ich miecz przeszyje własne ich serca, a ich łuki zostaną złamane.

16 Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, ni Leviticus 99 страницаż wielkie bogactwo występnych,

17 bo ramiona występnych będą połamane, a sprawiedliwych Pan podtrzymuje.

18 Pan zna dni nienagannych, a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki;

19 w czasie klęski nie zaznają wstydu, a we dni głodu będą syci.

20 Występni natomiast poginą; wrogowie Pana jak krasa łąk zwiędną, jak dym się rozwieją.

21 Występny pożycza, ale nie zwraca, a sprawiedliwy lituje się i obdarza.

22 Błogosławieni przez Pana posiądą ziemię, przeklęci przez Niego będą wyniszczeni.

23 Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie.

24 A cho Leviticus 99 страницаćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę jego Pan podtrzymuje.

25 Byłem dzieckiem i jestem już starcem, a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu ani potomstwa jego, by o chleb żebrało.

26 Lituje się on w każdym czasie i pożycza; potomstwo jego stanie się błogosławieństwem.

27 Odstąp od złego, czyń dobro, abyś mógł mieszkać na wieki,

28 bo Pan miłuje sprawiedliwość i nie opuszcza swych świętych; nikczemni wyginą, a potomstwo występnych będzie wytępione.

29 Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze.

30 Usta Leviticus 99 страница sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne.

31 Prawo jego Boga jest w jego sercu, a jego kroki się nie zachwieją.

32 Występny czatuje na sprawiedliwego i usiłuje go zabić,

33 lecz Pan nie zostawia go w jego ręku i nie pozwala skazać, gdy stanie przed sądem.

34 Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię; zobaczysz zagładę występnych.

35 Widziałem, jak występny się pysznił i rozpierał się jak cedr zielony.

36 Przeszedłem obok, a już go nie by Leviticus 99 страницаło; szukałem go, lecz nie można było go znaleźć.

37 Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości, bo w końcu osiągnie ten człowiek pomyślność.

38 Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni, potomstwo występnych wyginie.

39 Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana; On ich ucieczką w czasie utrapienia.

40 Pan ich wspomaga, wyzwala; wyzwala ich od występnych i zachowuje, do Niego bowiem się uciekają.

BTP Psalm 38:1 Psalm Dawidowy. Dla wspomnienia.

2 Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie i nie karz mnie w Twej zapalczywości!

3 Utkwiły bowiem we mnie Twoje strzały i ręka Twoja zaciążyła nade mn Leviticus 99 страницаą.

4 Nie ma w mym ciele nic zdrowego na skutek Twego zagniewania, nic nietkniętego w mych kościach na skutek mego grzechu.

5 Bo winy moje przerosły moją głowę, gniotą mnie jak ciężkie brzemię.

6 Cuchną, ropieją me rany na skutek mego szaleństwa.

7 Jestem zgnębiony, nad miarę pochylony, przez cały dzień chodzę smutny.

8 Bo ogień trawi moje lędźwie i w moim ciele nie ma nic zdrowego.

9 Jestem nad miarę wyczerpany i złamany; skowyczę, bo jęczy moje serce.

10 Przed Tobą, Panie, wszelkie me pragnienie i moje wzdychanie nie jest przed Tobą ukryte.

11 Serce Leviticus 99 страница się me we mnie trzepoce: moc mnie opuściła, zawodzi nawet światło moich oczu.

12 Przyjaciele moi i sąsiedzi stronią od mojej choroby i moi bliscy stoją z daleka.

13 Ci, którzy czyhają na moje życie, zastawiają sidła, ci, którzy źle mi życzą, mówią przewrotnie i przez cały dzień obmyślają podstępy.

14 A ja nie słyszę - jak głuchy; i jestem jak niemy, co ust nie otwiera.

15 I stałem się jak człowiek, co nie słyszy; i nie ma w ustach odpowiedzi.

16 Bo Tobie ufam, o Panie! Ty odpowiesz, Panie Leviticus 99 страница, Boże mój!

17 Mówię bowiem: «Niech się ze mnie nie cieszą; gdy moja noga się chwieje, niech się nie wynoszą nade mnie!»

18 Bo jestem bardzo bliski upadku i ból mój jest zawsze przede mną.

19 Ja przecież wyznaję moją winę i trwożę się moim grzechem.

20 Lecz silni są ci, co bez powodu mi się sprzeciwiają, i liczni, którzy oszczerczo mnie nienawidzą.

21 Ci, którzy złem odpłacają za dobro, za to mi grożą, że idę za dobrem.

22 Nie opuszczaj mnie, Panie, mój Boże, nie bądź daleko ode mnie!

23 Spiesz mi Leviticus 99 страница na pomoc, Zbawienie moje - o Panie!

BTP Psalm 39:1 Kierownikowi chóru, Jedutunowi. Psalm. Dawidowy.

2 Rzekłem: «Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem; nałożę na usta wędzidło, dopóki naprzeciw mnie jest występny».

3 Oniemiałem, zamilkłem pozbawiony szczęścia, lecz moja boleść wzmogła się na nowo.

4 Serce w mym wnętrzu rozgorzało; gdy rozważałem, zapłonął w nim ogień: język mój przemówił.

5 O Panie, mój kres pozwól mi poznać i jaka jest miara dni moich, bym wiedział, jak jestem znikomy.

6 Oto Leviticus 99 страница wymierzyłeś moje dni tylko na kilka piędzi, i życie moje jak nicość przed Tobą. Doprawdy, życie wszystkich ludzi jest marnością.

7 Człowiek jak cień przemija, na próżno tyle się niepokoi, gromadzi, lecz nie wie, kto to zabierze.

8 A teraz w czym mam pokładać nadzieję, o Panie? W Tobie jest moja nadzieja.

9 Wybaw mnie od wszelkich moich nieprawości, nie wystawiaj mnie na pośmiewisko głupca!

10 Zamilkłem, ust mych nie otwieram: Ty bowiem to sprawiłeś.

11 Odwróć ode mnie Twe ciosy: ginę pod uderzeniem Twej ręki.

12 Za winę chłoszczesz człowieka karaniem, jak mól obracasz Leviticus 99 страница wniwecz to, czego pożąda. Doprawdy, każdy człowiek jest marnością.

13 Usłysz, o Panie, moją modlitwę, i wysłuchaj mego wołania; na moje łzy nie bądź nieczuły, bo gościem jestem u Ciebie, przechodniem - jak wszyscy moi przodkowie.

14 Odwróć oczy ode mnie, niech doznam radości, zanim odejdę i mnie nie będzie.

BTP Psalm 40:1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm.

2 Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania.

3 Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy Leviticus 99 страница moje postawił na skale i umocnił moje kroki.

4 I włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga, i położą swą ufność w Panu.

5 Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa.

6 Wiele Ty uczyniłeś swych cudów, Panie, Boże mój, a w zamiarach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć, będzie ich więcej niżby można zliczyć.

7 Nie Leviticus 99 страница chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy; całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś.

8 Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano:

9 Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu».

10 Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu; oto nie powściągałem warg moich - Ty wiesz, o Panie.

11 Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem.

12 A Ty, o Panie, nie Leviticus 99 страница wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia; łaska Twa i wierność niech mnie zawsze strzegą!

13 Otoczyły mnie bowiem nieszczęścia, których nie ma liczby, winy moje mnie ogarnęły, a gdybym mógł je widzieć, byłyby liczniejsze niż włosy na mej głowie, więc we mnie serce ustaje.

14 Panie, racz mnie wybawić; Panie, pospiesz mi na pomoc!

15 Niech się zmieszają i razem okryją rumieńcem ci, co na życie me czyhają, aby je odebrać. Niech się cofną zawstydzeni ci, którzy z niedoli mojej się weselą.

16 Niech osłupieją hańbą okryci, którzy mi Leviticus 99 страница mówią: «Ha, ha!»

17 Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają i niech zawsze mówią: «Pan jest wielki» ci, którzy pragną Twojej pomocy.

18 Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą; Boże mój, nie zwlekaj!

BTP Psalm 41:1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

2 Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym i o nędzarzu, w dniu nieszczęścia Pan go ocali.

3 Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi i nie wyda go wściekłości jego wrog Leviticus 99 страницаów.

4 Pan go pokrzepi na łożu boleści: podczas choroby poprawi całe jego posłanie.

5 Mówię: «O Panie, zmiłuj się nade mną; uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!»

6 Nieprzyjaciele moi mówią o mnie złośliwie: «Kiedyż on umrze i zginie jego imię?»

7 A jeśli przychodzi któryś odwiedzić, mówi puste słowa, w sercu swym złość gromadzi, a skoro wyjdzie za drzwi, wypowiada ją.

8 Szepcą przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidzą i obmyślają moją zgubę:

9 «Zaraza złośliwa nim zawładnęła» i «Już nie wstanie ten, co Leviticus 99 страница się położył».

10 Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę.

11 Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną i dźwignij mnie, abym im odpłacił.

12 Po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy, że mój wróg nie odniesie nade mną triumfu.

13 A Ty mnie podtrzymasz dzięki mej prawości i umieścisz na wieki przed Twoim obliczem.

14 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieku aż po wiek! Amen, amen.

BTP Psalm 42:1 Kierownikowi chóru. Pieśń pouczająca. Synów Koracha.

2 Jak łania Leviticus 99 страница pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!

3 Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego: kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

4 Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią mi co dzień: «Gdzie jest twój Bóg?»

5 Gdy wspominam o tym, rozrzewnia się dusza moja we mnie, ponieważ wstępowałem do przedziwnego namiotu, do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia w świątecznym orszaku.


documentanlhzrd.html
documentanlihbl.html
documentanliolt.html
documentanlivwb.html
documentanljdgj.html
Документ Leviticus 99 страница